Naimisharanya SriSri Prabhu Jagadbandhu Dham
Annual 36 Days Akhanda (Continuous)
Mahanam Mahakirtan Utsav (Festival)
-- From October 12 through November 15, 2016 --