An English Biography of Prabhu Jagadbandhu
(published by Mahanam Sampraday)

[Other biographies of Prabhu Jagadbandhu]
(published by Mahanam Sampraday)

[Other Book Resources about Prabhu Jagadbandhu]
Written by:
(1) Dr. O.B.L. Kapoor alias Adikesava Das
(2) Dr. Neal Delmonico

Other Books & Tapes Published by Mahanam Sampraday

Srimadbhagabad Gita

Bandhubarta

Upanishad Bhabna ( 2 Vols)

Lilasmaranika

Biswadharma

Brahmacharya Tatwajyoti

Sankirtan Padavali

Goursandharva

Gitadhyan (6 Vols)

 Sankirtan Padamrita

 Prem Samput

 Bhagabat (5 Vols)

 Sri Sri Bandhulila Tarangini (10 Vols)

Bandhu Karuna Kanika 

 Mahanam Brater Panchti Bhasan

 Upanishad O SriKrishna

 Padya Gita

 Baishnab Bedanta (Bengali)

 Gourkatha (3 Vols)

 Sri Murti Prakash

 Srikrishner Sesh Upadesh

 Maha Maha Prabhu Jagadbandhu

 Gopimantra Madhuri

 Iswar Nai | Iswar Achheyn ||

 Haripurush Sri Jagadbandhu

 Amerikar Pathey

Upama Mahanam Brata (2 Vols)

 Parashmanir Parashey

 Premer Bani

 Manab Dharma (Bengali & Hindi)

 Akroor Sangbad

 Chandichinta

 Shikshaprasangey Mahanambrataji

 Upama Mahanambrata (2 Vols)

 Udbhab Sandesh

 Udbhab Sandesh (Hindi)

 Dhabal Mukhey Bharatiya Sannyasi

 Sishur Bikash

 Prem Jog

 

 Sri Sri Harikatha

 Mahanambrata Bhasanamrita

 

 Gitadhyan (Whole Vol)