The Lord is the Savior

Bhakti Kusumanjali
Balakrishna Brahmachari
[The sun of life is setting, The Lord (Prabhu Jagadbandhu) is The Savior!]

Ayubhanu asta jai jagatbandhu uddharan,
Ekhano na dile dekha, kobe dibe darashan.
Sri Hari purusha tumi, tomari Balaka ami,
Antaratma antaryami shire dharo shricharan.
Shriharikirtana gabo , neche geye pran jurabo,
Premanande sada rabo karo ei bhiksha dan.
Tabo jato bhakta gane nibedibo pranapane,
Sabe mile ratradine gabo tabo sankirtan.
Balakrishna pranaram, bandhu nayanavhiram,
Tumi Gaur-Krishna-Ram sureshwar Narayan.
Ja kichu sakali tumi taba kritsna bishwabhumi,
Tomarito sishu ami swakrore kara dharan.
Atulkrishna jivan Rameshadi pranadhan,
Balakrishna sanjivan bitara prem-jiban.